Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου

Ολοκληρωθηκε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010 η Δημοσια Διαβουλευση του Προσχεδιου για τον νεο Νομο για τον Ραδιοερασιτεχνισμο.

Το νέο σχέδιο κανονισμού εμπεριέχει πλήθος βελτιώσεων και επικαιροποιήσεων όπως

η αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος εξετάσεων ώστε να πραγματοποιείται

ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα ανανεώνεται η εξεταστέα ύλη για την απόκτηση πτυχίου

ραδιοερασιτέχνη σύμφωνα με τη νεότερη έκδοση της σύστασης T/R 61-02 της Ευρωπαϊκής

Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT).

Επίσης, εναρμονίζονται πλήρως οι ελληνικές άδειες «κατηγορίας 1» και «κατηγορίας 2»

με την άδεια ραδιοερασιτέχνη που προβλέπεται στη σύσταση T/R 61-01 της Ευρωπαϊκής

Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων CEPT (CEPT radio amateur license) και

με τα ισχύοντα στον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της ITU.

Επιπλέον, στην «κατηγορία 2» παρέχονται δικαιώματα λειτουργίας σε όλες τις ζώνες

ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί για την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη εκτός των

περιοχών συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται για την μορσική ραδιοτηλεγραφία (CW).

Οι τροποποιήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας

με τα ισχύοντα στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς, και για την επίλυση

προβλημάτων αναγνώρισης Πτυχίων / Αδειών και Δικαιωμάτων Αλλοδαπών Ααδιοερασιτεχνών

στη χώρα μας, ή την αναγνώριση Ελληνικών Πτυχίων / Αδειών κατά την μετεγκατάσταση

ή επίσκεψη Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών σε άλλες χώρες της CEPT.

Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87)

σε θέματα αρμοδιότητας περιφερειακών υπηρεσιών και εκδόσεως Αδειών και γίνονται

απαραίτητες βελτιώσεις και προσαρμογές σε θέματα όπως ειδικά διακριτικά κλήσεως,

έκδοση πινάκων Αναμεταδοτών Επαναληπτών-Ραδοφάρων σε νέα βάση κλπ.

Το Προσχεδιο και οι απόψεις οι ιδέες και παρατηρήσεις που υποβληθηκαν στην Διαβουλευση

για την διαμόρφωση του ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, επ’ ωφελεία της ανάπτυξης και βελτίωσης του

Ραδιοερασιτεχνισμού στη χώρα μας θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση του

Νεου Νομου που θα ψηφιστει στην Βουλη.

http://www.opengov.gr/yme/?p=348

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.